Privacy Policy

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke Davel GCV, met maatschappelijke zetel te Slijkstraat 23, 2470 Retie, ingeschreven in KBO onder 0828.922.012.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 30 maart 2018

1. Algemeen

Davel leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Davel stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Hoe we gegevens ontvangen

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
Categorie 2: bij registratie op onze e-book/nieuwsbrief, uw e-mailadres
Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 4: facturatiegegevens
Categorie 5: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website

Davel kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • tijdens uw registratie voor de e-book/nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel.

Formulieren op website:

Deze website heeft 3 formulieren:

Naam formulierDoelVerwerking + geschiedenis
ContactformulierOntvangen van nieuwe klantenOntvangen in GMail
Bewaard in database van WordPress website
WooCommerce onderhoudspakketOntvangen van aanvragenOntvangen in GMail
Bewaard in database van WordPress website
MailChimp formulier – eventmelderOntvangen van e-mailadressen voor nieuwsbrieflijstOntvangen in MailChimp
Uitschrijven is mogelijk op elk moment

3. Het doel van onze gegevens verwerking

Algemene doeleinden:
Davel zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1:
het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Davel om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2:
het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

Categorie 3:
het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4:
de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Direct marketing:
Indien u reeds bent opgenomen in onze nieuwsbrief kan Davel uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander berichten met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink vind u onderaan terug op elke nieuwsbrief.
Davel zal uw Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden.
Als direct marketing tool gebruiken we MailChimp.

Onze nieuwsbrief lijsten

Naam nieuwsbrief lijstDoelFrequentie mailingSegmentering
Event melderKlanten informerenMax. 1x maand

Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Davel en U.

4. Waar wij gegevens verwerken

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tools die wij gebruiken om uw persoongegevens te bewaren:

Naam softwareDoelToegang
GMailOntvangen en versturen van MailZaakvoerder
HubspotCRM: bijhouden van contactgegevens en contactmomentenZaakvoerder
DropboxBackup software waar we ontvangen bestanden bewaren Zaakvoerder
MailChimp Zie direct marketing hoofdstuk Zaakvoerder
WordPress website Zichtbaarheid van bedrijf naar nieuwe/bestaande klanten. Zaakvoerder
Formulier inzendingen worden 1x/jaar volledig verwijderd

 

5. Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Davel. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@davel.be, per post naar Slijkstraat 23, 2470 Retie.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Automatische beslissingen en profiling:
Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Davel aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

8. Vragen over onze Privacy Policy

Voor vragen of bemerkingen; mail naar dave@davel.be.